Teks Warta 3.2 Pertemuan 2 Luring ( Fungsi Sosial & Struktur Teks Warta)

3. Fungsi sosial  teks warta berkaitan pancake cemilan sehat ( pengolahan bahan pangan serelia)

Fungsi sosial warta nyaeta pikeun mere beja atawa informasi hiji kajadian anu faktual atawa bener – bener kajadian ka masyarakat umum. Kusabab kitu, eusi warta teh kudu dijieun dumasar kana fakta atawa data anu bener atawa valid, data asli jeung bisa dipercaya jeung jelas sumber atawa   asal – usulna.

4. Struktur  teks warta berkaitan pancake cemilan sehat ( pengolahan bahan pangan serelia)

Aya sawatara struktur anu ngawangun teks warta teh, eta struktur teh anu ngawangun teks, nepi ka jadi hiji teks anu gembleng. Struktur teks warta diwangun ku judul, teras, jeung eusi berita.

  • Judul

Judul teh kecap konci (keyword) anu ngawakilan warta kalawan gembleng. Dina teks warta, judul biasana ngamuat ngeunaan gambaran naon kajadian.

  • Teras

Teras atawa lead warta teh kaasup bagian anu kacida pentingna dina warta mah. Dina teras warta teh karangkum inti tina sakabehna warta anu gembleng. Unggal lead ge ditulis sangkan ngirut nu maca sangkan terus nuturkeun atawa terus maca wartana.

  • Eusi

            Bagian eusi nyaeta inti teks warta. Eusi warta teh eusi berita nu bisa ngawincik deui warta sina pertela pisan sakur informasi nu ditepikeun.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.